O ROTES

Geneza

Przewiduje się, że sektor pokryć dachowych, część przemysłu budowlanego, którego roczne obroty w 2019 roku wyniosły ok. 80 miliardów euro, osiągnie 114 miliardów euro do 2027 roku, odnotowując skumulowany roczny wskaźnik wzrostu na poziomie 4,6%. Wzrost ten napędzany jest przede wszystkim pojawieniem się innowacji technologicznych, nowymi niszami rynkowymi (materiały przyjazne dla środowiska) oraz zaostrzonymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

Niemniej pojawienie się nowych technik (zielone dachy, panele słoneczne), procesów wspomaganych komputerowo (oprogramowanie do projektowania), ulepszeń pokryć dachowych w połączeniu z nowymi wymaganiami dotyczącymi produktów/materiałów (np. rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych) oraz ambitnymi celami w zakresie efektywności energetycznej budynków (np. Zielony Ład – Strategia na rzecz fali renowacji dla Europy) przekształciły ten „tradycyjny” przemysł, stawiając nowe wymagania w miejscu pracy i prowadząc do niedoboru wykwalifikowanych pracowników.

Wyzwania

Rozwojowi sektora nie towarzyszy równie stabilny wzrost dostępnej wykwalifikowanej siły roboczej. Niedobory pracowników są jednym z głównych problemów wykonawców w branży pokryć dachowych, ponieważ doświadczeni robotnicy przechodzą na emeryturę, a poziom uzupełniania pozostaje stosunkowo niski. Branża zauważa również niezgodność między umiejętnościami/wiedzą nabytą przez pracowników w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego, a zwłaszcza uczenia się w miejscu pracy (WBL), które jest nieodzowną częścią szkoleń branżowych, a umiejętnościami potrzebnymi w miejscu pracy.

Ponieważ zmieniająca się sytuacja zwiększyła zapotrzebowanie na wykwalifikowanych dekarzy, potrzeba wyposażenia obecnych i przyszłych monterów dachów w nowe i pogłębione (zarówno techniczne i nietechniczne) kompetencje/umiejętności stała się bardziej oczywista niż kiedykolwiek. Rozwijanie umiejętności poprzez podwójny system kształcenia i szkolenia zawodowego (łączący kształcenie zawodowe i praktyki) jest uważane za najskuteczniejsze i długoterminowe rozwiązanie przyciągające młodych pracowników i zaradzenie panującemu niedoborowi wykwalifikowanych, sprawnych pracowników.

Cele

1. Zaktualizowanie wymagań zawodowych dla dekarzy, by odzwierciedlały obecne potrzeby i braki w zakresie umiejętności związanych z ekologią, cyfryzacją i BHP.

2. Opracowanie i przetestowanie nowego programu nauczania i dostosowanie treści szkoleniowych do podwójnego szkolenia zawodowego w zakresie technik montażu/konserwacji ekologicznych dachów, wykorzystania narzędzi cyfrowych i przestrzegania BHP.

3. Wprowadzenie nowoczesnych, elastycznych metod prowadzenia szkoleń i rozpowszechnienie ogólnodostępnych zasobów pedagogicznych w celu wspierania nabywania umiejętności we własnym tempie oraz poprawy nuki organizacyjnej.

4. Wspieranie instytucji szkolenia zawodowego w integracji materiałów z projektu i dostosowaniu ich ofert kształcenia do nowych potrzeb w branży.

5. Wspieranie kapitalizacji rezultatów projektu ROTES w praktyce kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez walidację, uznawanie i integrację odpowiednich wymagań zawodowych z ramami kompetencji i systemami certyfikacji.