Σχετικά με το ROTES

Πλαίσιο

Ο τομέας των στεγών, ένας υποτομέας της κατασκευαστικής βιομηχανίας με ετήσιο κύκλο εργασιών ~80 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2019, αναμένεται να φθάσει τα 114 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2027, καταγράφοντας σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 4,6%. Η ανάπτυξη αυτή τροφοδοτείται κυρίως από την εμφάνιση τεχνολογικών καινοτομιών, νέες θέσεις στην αγορά (οικολογικά υλικά) και αυστηρότερους περιβαλλοντικούς κανονισμούς.

Ωστόσο, η εμφάνιση νέων τεχνικών εγκατάστασης (πράσινες στέγες, ηλιακοί συλλέκτες), διεργασιών με τη βοήθεια υπολογιστή (λογισμικό σχεδιασμού), αναβαθμίσεων υλικών στέγασης, σε συνδυασμό με νέες απαιτήσεις προϊόντων/υλικών (π.χ. κανονισμός για τα δομικά προϊόντα) και φιλόδοξους στόχους ενεργειακής απόδοσης για τα κτίρια (π.χ. Green Deal – στρατηγική για ένα κύμα ανακαίνισης για την Ευρώπη) έχει μεταμορφώσει αυτόν τον “παραδοσιακό” κλάδο, με αποτέλεσμα να ανακύπτουν νέες απαιτήσεις στον χώρο εργασίας και έλλειψη εξειδικευμένων εργαζομένων.

Προκλήσεις

Η ανάπτυξη του τομέα δεν υποστηρίζεται από μια εξίσου σταθερή αύξηση του διαθέσιμου ειδικευμένου εργατικού δυναμικού. Οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού κατατάσσονται ως κορυφαία ανησυχία για τους/τις εργολάβους στον κλάδο των εμπορικών στεγών, καθώς έμπειροι/ες εργαζόμενοι/ες συνταξιοδοτούνται και το επίπεδο αναπλήρωσης παραμένει σχετικά χαμηλό. Ο κλάδος σημειώνει επίσης ένα χάσμα μεταξύ των δεξιοτήτων και των γνώσεων που αποκτούν οι εργαζόμενοι/ες μέσω της ΕΕΚ και ιδίως της μάθησης με βάση την εργασία (WBL), η οποία αποτελεί απαραίτητο μέρος της κλαδικής παροχής κατάρτισης, και εκείνων που απαιτούνται στον χώρο εργασίας.

Καθώς το μεταβαλλόμενο τοπίο έχει αυξήσει τη ζήτηση για εξειδικευμένους/ες τεχνικούς στεγών, η ανάγκη να εξοπλιστούν οι υφιστάμενοι/ες και μελλοντικοί/ες κατασκευαστές/τριες στεγών του κλάδου με νέες και βελτιωμένες (τεχνικές και μη τεχνικές) ικανότητες και δεξιότητες έχει γίνει πιο εμφανής από ποτέ. Η ανάπτυξη ταλέντων μέσω ενός διπλού συστήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (που συνδυάζει επαγγελματική εκπαίδευση & μαθητεία) θεωρείται η πιο αποτελεσματική και μακροπρόθεσμη λύση για την προσέλκυση νέων εργαζομένων και την αντιμετώπιση της επικρατούσας έλλειψης σε εξειδικευμένους/ες, καταρτισμένους/ες τεχνικούς.

Στόχοι

1. Επικαιροποίηση των επαγγελματικών απαιτήσεων για τους/τις τεχνίτες/ριες στεγών που αντικατοπτρίζουν τις τρέχουσες ανάγκες και ελλείψεις σε πράσινες, ψηφιακές δεξιότητες και δεξιότητες ασφάλειας

2. Ανάπτυξη και πιλοτική δοκιμή ενός νέου προγράμματος σπουδών και προσαρμοσμένου περιεχομένου κατάρτισης για διπλή επαγγελματική κατάρτιση σε τεχνικές εγκατάστασης και συντήρησης πράσινων στεγών, εργαλεία ΤΠΕ και ασφάλεια.

3. Εισαγωγή σύγχρονων, ευέλικτων μεθόδων παροχής κατάρτισης και παιδαγωγικών πόρων ανοικτής πρόσβασης για την υποστήριξη της απόκτησης δεξιοτήτων με αυτορυθμιζόμενη διαδικασία και τη βελτίωση της οργανωτικής μάθησης.

4. Υποστήριξη των παρόχων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για την ενσωμάτωση του υλικού του έργου και την προσαρμογή των προσφορών WBL & ΕΕΚ στις νέες ανάγκες δεξιοτήτων.

5. Προώθηση της κεφαλαιοποίησης των αποτελεσμάτων της ROTES στην πρακτική της ΕΕΚ, μέσω της επικύρωσης, αναγνώρισης και ενσωμάτωσης των σχετικών επαγγελματικών απαιτήσεων σε πλαίσια ικανοτήτων και συστήματα πιστοποίησης.